STANOVY


Občianskeho združenia „Klobáskový klub Sládkovičovo“

Občianske združenie je v súlade so zákonom c. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorých cieľom je združovanie ľudí
rôznych národností a rozvíjanie ich vzájomných vzťahov, rozvoj kultúry a zachovanie tradícií a zvykov
našich predkov.

Článok 1

 1. Občianske združenie má názov: Občianske združenie „Klobáskový klub Sládkovičovo“;
 2. sídlo združenia: Mierová 669, 925 21 Sládkovičovo;
 3. združenie je samostatnou právnickou osobou;
 4. združenie je nezávislé od štátu a činnosti politických strán;
 5. združenie nemá ziskový charakter.

Článok 2

 1. Združenie podporuje rozvíjanie medziľudských vzťahov medzi občanmi rôznych národností;
 2. organizuje spoločensko -kultúrne podujatia pre občanov bez obmedzenia národnosti,

náboženstva, ideológie, sexuálnej orientácie ci farby pleti;
3. pripravuje gastronomické podujatia, ktoré podporujú tradíciu domácej kuchyne našich predkov
ako ô domáce zabíjačky", výroba zabíjačkových špecialít, " Sládkovičovská klobása" a rôzne
iné gastronomické špeciality, ktoré sú dedičstvom našich predkov
4. vytvára materiálne podmienky pre rozvoj a podporu kultúry, turistiky, športu, medzinárodnej
spolupráce s družobnými občianskymi združeniami;
5. vyvíja úsilí na získavanie prostriedkov pre činnosť združenia z darov, z príspevkov fyzických
a právnických osôb, vlastnou činnosťou.

Článok 3
Členovia združenia

1. Členstvo je individuálne a členom s a môže stať každý, kto súhlasí so stanovami občianskeho
združenia „Klobáskový klub Sládkovičovo“;
2. členmi sa môžu stať fyzické aj právnické osoby;
3. člen je povinný rešpektovať poslanie združenia a dodržiavať Stanovy;
4. člen združenia má právo podieľať sa na činnosti združenia, má právo voliť a byt volený do
orgánov združenia;
5. členský príspevok je 10 € ročne;
6. členstvo v združení zaniká vystúpením alebo zrušením členstva pre činnosť, ktorá smeruje
proti poslaniu a úlohám združenia.

Článok 4
Práva členov

 1. Voliť a byt volený do všetkých orgánov združenia;
 2. byt informovaný o činnosti a aktivitách združenia a jeho hospodárskej činnosti;
 3. podávať podnetné návrhy na činnosť združenia;
 4. zúčastňovať sa na členských schôdzach združenia.

Povinnosti členov

 1. Dodržiavať Stanovy Občianskeho združenia „Klobáskový klub Sládkovičovo“;
 2. aktívne sa podieľať na činnosti združenia;
 3. platiť členské príspevky;
 4. plniť uznesenia orgánov združenia.

Článok 5
Orgány združenia

 1. Plenárna schôdza;
 2. predsedníctvo;
 3. revízna komisia.

Článok 6
Plenárna schôdza

 1. Najvyšším orgánom je plenárne zasadnutie združenia;
 2. plenárnu schôdzu tvoria všetci členovia združenia;
 3. na prijatie nových členov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov;
 4. ak je členom právnická osoba, má pri hlasovaní jeden hlas;
 5. riadne plenárne zasadnutie sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov.

Plenárna schôdza
a, volí a odvoláva členov predsedníctva OZ;
b, prerokováva a schvaľuje rozpočet a plán činnosť združenia;
c, mení a doplna Stanovy;
d, rozhoduje o zrušení členstva člena, ktorý závažných spôsobom porušil Stanovy alebo svojim
konaním hrubo znevážil združenie;
e, rozhoduje o zrušení členstva;

6. plenárna schôdza volí a odvoláva členov revíznej komisie;
7. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
8. plenárna schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov
združenia;
9. pre platnosť uznesenia o odvolaní predsedu, o zmene Stanov a o zrušení združenia je
potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny členov.

Článok 7
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia, riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
medzi zasadnutiami plenárnej schôdze;
2. predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá plenárnemu zasadnutiu;
3. predsedníctvo má 5 členov, funkčné obdobie predsedníctva sú 4 roky, predsedníctvo volí
a odvoláva zo svojich členov predsedu, podpredsedu, 2 členov a hospodára tajným
hlasovaním nadpolovičnou väčšinou členov;
4. predsedníctvo zvoláva a riadi jeho predseda alebo ním poverený člen predsedníctva;
5. predsedníctvo je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov;
6. predsedníctvo sa schádza najmenej 3 x ročne;
7. v mene združenia rokujú a podpisujú vždy spoločne predseda a jede člen predsedníctva.

Článok 8

 1. revízna komisia má 3 členov: predsedu a dvoch členov komisie;
 2. komisia si volí predsedu zo svojho stredu;
 3. revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky

a navrhuje riešenia na ich odstránenie;
4. kontroluje dodržiavanie Stanov a vypracováva revíznu správu ku dnu konania výročnej
plenárnej schôdze.

Článok 9
Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári podľa rozpočtu a výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byt použité
iba na podporu cieľov združenia;
2. finančné a materiálne prostriedky získava združenie z členských príspevkov a od štátnych
inštitúcií, formou daru a podobne;
3. súčasťou sú príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti;
4. činnosť združenia je dobrovoľná a slúži na podporu kultúrnych a spoločenských podujatí;
5. za hospodárenie združenia zodpovedá predsedníctvo.

Článok 10
Združenie zaniká:

 1. dobrovoľným rozpustením, ak o tom rozhodla plenárne schôdza trojpätinovým počtom hlasov;
 2. dobrovoľných rozpustením, ak o tom rozhodol oprávnený štátny orgán.

Pri zániku plenárna schôdza ustanoví likvidátora, ktorý vykoná majetkovo-právne vyrovnanie. Majetok
sa v prípade likvidácie použije na verejno-prosprešné a charitatívne účely.

Sládkovičovo 11. januára 2010